skip to Main Content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest web compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix, també, amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

  • Responsable del tractament: JUNTS PER Roses
  • Adreça: C/ Doctor Alexander Fleming 26 17480 Roses
  • NIF.: V55354716
  • Correu electrònic: info@juntsxroses.cat

Amb quines finalitats tractem les teves dades personals?

Tractem les teves dades personals amb les finalitats següents:

(1) Enviament d’informació vinculada a JUNTS PER ROSES

JUNTS PER ROSES pot enviar-te informació sobre actes, activitats i esdeveniments que organitzi i altra informació que et pugui interessar.

Aquest enviament es produirà quan ho hagis acceptat expressament -mitjançant algun dels formularis web o físics que pots arribar a emplenar- o bé quan hi hagi un interès legítim de JUNTS PER ROSES, en el cas que hagis establert una relació jurídica o contractual amb JUNTS PER ROSES.

(2) Donacions

En el cas que hagis emplenat el formulari de donacions, les teves dades seran tractades per JUNTS PER ROSES amb la finalitat de gestionar-ne el cobrament, i el compliment de totes les obligacions legals i els tràmits administratius que siguin necessaris, i per enviar-te informació relacionada amb les finalitats del partit.

La legitimació d’aquest tractament prové de la relació contractual que s’estableix en el moment d’emplenar i enviar el formulari per executar la donació.

(3) Contacte

En el cas que hagis emplenat algun dels formularis de contacte del web, tractarem les teves dades per atendre a les teves consultes i per gestionar i tramitar el servei o petició sol·licitat.

La legitimació d’aquest tractament és el teu consentiment, donat en el moment d’emplenar i enviar el formulari, marcant la casella d’acceptació de la política de privacitat.

(4) Aplicacions de missatgeria instantània

En el cas que hagis emplenat el formulari d’ús i adhesió d’alguna de les aplicacions de missatgeria instantània gestionades per JUNTS PER ROSES, t’informem que les dades que ens facilitis seran tractades per tal d’incorporar-te al canal de missatgeria que sigui (Whatsapp, Telegram, Signal, etc), amb les seves corresponents llistes de distribució per tal de poder rebre informació que t’interessi relacionada amb el partit.

La legitimació d’aquest tractament es troba en el teu consentiment, que ens dones en el moment que accedeixes al canal de missatgeria de manera voluntària.

(5) Inscripció en activitats organitzades per JUNTS PER ROSES o en què hi col·labori

En el cas que t’hagis inscrit a qualsevol activitat organitzada per JUNTS PER ROSES o en què hi col·labori, les teves dades de caràcter personal seran tractades per la formació política per gestionar la teva participació a l’activitat organitzada, emparant-se en el teu consentiment, que dones en omplir i enviar el formulari corresponent i marcar la casella en què acceptes aquesta política de privacitat.

Aquest tractament inclou l’enviament tant d’informació relacionada amb l’assistència a l’esdeveniment o activitat (horaris, canvis de programació, consells d’accés, suspensions, etc.), com d’aquella altra informació generada a partir de l’activitat o esdeveniment (conclusions, notes de premsa, material audiovisual generat en el marc de l’activitat, etc.).

JUNTS PER ROSES conservarà les teves dades mentre es gestioni la teva participació, mentre no es produeixi la revocació del teu consentiment i sens perjudici de conservar-les mentre persisteixin les obligacions legals aplicables a JUNTS PER ROSES.

(6) Persones vinculades a JUNTS PER ROSES

Les dades personals obtingudes de les persones vinculades a JUNTS PER ROSES es tracten amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit, tramitar el cobrament de donacions, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a què estigui subjecta JUNTS PER ROSES.

En cap cas es prenen decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Quant de temps conservarem les teves dades personals?

Quan la relació amb JUNTS PER ROSES sigui de naturalesa jurídica o contractual, les teves dades es conservaran mentre la citada relació sigui vigent. Quan el tractament de dades tingui origen en el teu consentiment, les teves dades es conservaran sempre que no t’hagis oposat al seu tractament, mitjançant alguna de les vies descrites a l’apartat “Exercici de drets”. En tots dos casos, les dades s’han de conservar durant el termini previst per la normativa vigent aplicable en cada cas (especialment, fiscal, comptable i contractual).

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades és el teu consentiment. Quan no existeixi aquest consentiment, JUNTS PER ROSES podrà tractar les teves dades d’acord amb l’interès legítim, sempre que existeixi una relació jurídica o contractual prèvia.

JUNTS PER ROSES està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecta: entre d’altres, la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics; la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics; la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

En els casos restants, la legitimació associada a cada tractament consta descrita a l’apartat “Amb quines finalitats tractem les teves dades personals?

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

JUNTS PER ROSES només comunicarà les teves dades a tercers quan existeixi el teu consentiment inequívoc i previ o bé quan la comunicació sigui necessària per complir d’una obligació legal.

En determinats casos, JUNTS PER ROSES podrà comunicar les teves dades a tercers que li prestin serveis o amb qui col·labori, exclusivament per la correcta execució del servei o col·laboració, sempre en el marc d’un contracte d’encarregat de tractament per part dels tercers.

Finalment, JUNTS PER ROSES podrà utilitzar, per a algunes de les finalitats anteriorment descrites que impliquen enviaments informatius o pagaments en línia, plataformes adherides al Privacy Shield, com ara MailChimp o SurveyMonkey, o altres empreses d’enviament massiu de comunicacions electròniques o pagaments electrònics.

No es transfereixen dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

Pots accedir a les teves dades personals, i sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, pots revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets esmentats anteriorment.

La persona interessada pot exercir aquests drets adreçant-se al correu electrònic info@juntsxroses.cato bé a l’adreça postal carrer Dotor Fleming, 17480 Roses. La sol·licitud ha de ser per escrit i s’ha d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, ja que es tracta d’un dret personalíssim. També es poden exercir els drets davant del delegat de Protecció de Dades, a l’adreça info@juntsxroses.cat

Si vols descarregar-te un model d’exercici de drets, fets clic aquí.

Així mateix les persones interessades poden acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es ).

Si no obtens una resposta satisfactòria i vols formular una reclamació o obtenir més informació sobre qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es ).

Delegat de Protecció de Dades

El Delegat de Protecció de Dades de JUNTS PER ROSES és el DESPATX D’ADVOCATS BADIA, S.L.P., amb domicili a la Plaça Vella 7, de Terrassa (08221), adreça de correu electrònic info@juntsxroses.cat

Quines mesures s’apliquen sobre les teves dades personals?

JUNTS PER ROSES té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Menors

JUNTS PER ROSES prohibeix als menors de 14 anys l’ús dels serveis que consten en aquest web.

Back To Top